TwMS v147.4_Dynamic*14

[轉]147.4動態數據14組//TWMS V147.4_動態數據_影分身
//更新:oqo252003
[ENABLE]
00DC21ED:
DB 90 E6 6D CF 7F 54 2F FC A3 7A 49 7A 70 2A 5E C6 01 49 E6 04 4A 30 37 92 71 17 92
[DISABLE]
00DC21ED:
DB 90 E6 6D 78 8E AD 79 73 6C CD C3 66 70 E5 71 4C 4E 88 9D 72 42 EC 64 64 70 25 6E


//TWMS V147.4_動態數據_輪迴
//更新:oqo252003
[ENABLE]
00DC1D28:
DB 44 6B E1 E3 5A 0B 1F D7 34 70 E9 21 E1 23 12 AC CE 91 62 85 6D 90 18 E6
[DISABLE]
00DC1D28:
DB 22 3B 80 F0 D9 01 84 17 32 70 D5 91 5E AC 04 CB 62 25 58 F6 44 70 E5 91


//TWMS V147.4_動態數據_楓幣護盾
//更新:oqo252003
[ENABLE]
00DC2235:
DB 70 E9 8D 79 45 FB 05 2A DA 2F 58 D5 8F 2A FE 57 39 6E 44 1B 71 21 22 65 8F 17 FA
[DISABLE]
00DC2235:
DB 70 E9 8D A4 5D 25 7E ED 2A F1 23 5A 70 15 72 B9 64 B0 18 25 83 C5 C8 CA 6F D6 6D


//TWMS V147.4_動態數據_無形之箭(狂豹)
//更新:oqo252003
[ENABLE]
00DC2049:
DB 70 15 6E 9A D2 FA 00 94 D6 07 D8 A8 8F DA 95 A6 FC E6 3C 43 FF E8 69 A8 57 1B C6
[DISABLE]
00DC2049:
DB 70 15 6E 9C 26 C6 A0 34 31 06 E5 E8 8F D9 6D 93 DA 20 03 D4 06 19 98 28 70 E5 8D


//TWMS V147.4_動態數據_無形之箭
//更新:oqo252003
[ENABLE]
00DC2049:
DB 6F D6 6D A1 FC F5 5A E5 AF D7 02 4A 70 DA 69 C8 CF A0 B6 40 39 B3 1D 3E A3 13 46
[DISABLE]
00DC2049:
DB 6F D6 6D 36 4D A6 F6 69 32 B5 B7 52 90 15 92 76 BF CA 4C FB 55 66 B2 76 90 19 92


//TWMS V147.4_動態數據_神聖之光20%
//更新:oqo252003
[ENABLE]
00DC2025:
DB 6F 26 92 FA 88 0B AF 47 5C 78 75 0E 90 25 2E 6F 5E E1 95 11 12 AE 24 84 77 28 36
[DISABLE]
00DC2025:
DB 6F 26 92 E4 66 3D 3D 37 EB E9 21 EE 6F 26 6E 1A 0E 98 5E 70 C0 F4 D2 60 70 16 92


//TWMS V147.4_動態數據_替身術
//更新:oqo252003
[ENABLE]
00DC21ED:
DB 8F DA 91 2A 31 8B 01 8B 59 0C 60 94 8F E5 9D 0A BC 18 AF 4F D5 7A 85 AF 7F 28 BE
[DISABLE]
00DC21ED:
DB 8F DA 91 2A A8 4B 0D 41 5D 6A 50 02 90 29 8E 58 61 3A FA 0A D3 D1 C7 94 8F D6 71


//TWMS V147.4_動態數據_月牙鏢
//更新:oqo252003
[ENABLE]
00DC24C9:
DB 8F D5 6D D8 EA 37 86 56 BF 31 84 2C 90 16 2E 83 74 6F 5B 71 8E DA 12 95 A2 E8 89
[DISABLE]
00DC24C9:
DB 8F D5 6D 1A EF 2F 3A 78 7F D1 D1 70 90 D5 8D A7 6B D5 85 5D AB 2E 3C 3A 70 2A 8E


//TWMS V147.4_動態數據 無限手裡劍-魔
//更新:oqo252003
[ENABLE]
00DC24C9:
DB 8F D9 8D CB 9C D2 CB E6 94 5E FE 4C 90 EA 31 6E 2D 6F FE 66 8E F2 07 51 A5 18 22
[DISABLE]
00DC24C9:
DB 8F D9 8D 83 0B 93 E9 5C 98 4C 1F 38 90 E6 91 76 A5 F1 11 2B 8D 8F B0 D6 6F EA 8D


//TWMS V147.4_動態數據 無限日鏢
//更新:oqo252003
[ENABLE]
00DC24C9:
DB 6F E5 91 55 D0 CC EF 82 66 7E 97 84 6F 29 5A 09 32 BA 6D 9D 26 6C 3B AD E4 24 62
[DISABLE]
00DC24C9:
DB 6F E5 91 C5 59 F3 3B CE 9A DF 29 1C 90 EA 6D 6F 44 4A C8 23 52 42 7E C6 8F D9 91


//TWMS V147.4_動態數據_遠古意志
//更新:oqo252003
[ENABLE]
00DC2D61:
DB 90 29 8E 3A 94 AD 88 A0 6C 45 44 C1 6F D5 FD 5C A2 FA 12 71 D3 9C 80 03 8E DF 0D
00DC30F5:
DB D4 D0 ED E9 C3 1F 8B 1F FE 58 44 BE 8F E6 65 76 39 E1 70 A8 0F 8C D3 F3 75 DE B1
[DISABLE]
00DC2D61:
DB 90 29 8E 80 A5 FF 44 2C FD 27 02 D8 8F 1A 72 67 73 BF 9E 9B FB F5 3C B6 8F 16 8E
00DC30F5:
DB D4 D0 ED 7C 9F DC C4 FB E4 26 E6 76 70 1A 72 5C 90 DD 29 82 EC 4E E1 84 6F EA 6D//TWMS V147.4_動態數據_靈魂灌注
//更新:oqo252003
[ENABLE]
00DC355D:
DB 90 15 6E 14 90 24 23 80 24 19 D9 80 6F E5 A5 0C 99 E5 A6 3A 2F 3C 3D 82 72 1E 46 EC 53 33 9D B7 07 EC 94 D6 FC 28 9E 9F E9 BA C5 4C D7 2D 86 18 90 26 1A 67 95 D6 C0 59 B7 0D 66 84 92 E1 B9
[DISABLE]
00DC355D:
DB 90 15 6E 60 02 23 F5 13 18 A9 07 A6 8F 25 72 B7 EB E1 A0 5D 0F 07 BD 3A 70 D9 8D EC 53 33 9D B7 07 EC 94 D6 FC 28 9E F6 9E D1 0F F7 8C 7E B0 6E 70 2A 8E 21 14 1F 99 A1 F8 C8 0C C2 8F E6 6D


//TWMS V147.4_動態數據_進階祝福
//更新:oqo252003
[ENABLE]
00DC2529:
DB 70 D6 71 3B 71 81 C9 89 0B 4C F6 92 6F E5 A9 5B DE F6 CB A1 AD 5E B6 13 87 E9 69
[DISABLE]
00DC2529:
DB 70 D6 71 64 67 DD 9F 3B EB FE 24 F6 6F 2A 6E 06 EF 45 40 78 2F 02 32 70 70 D9 91


//TWMS V147.4_動態數據_天使祝福
//更新:oqo252003
[ENABLE]
00DC3239:
DB 8F E9 71 53 9A 1E 3A D2 F4 D0 E1 24 90 D6 D5 E2 3E 69 C7 15 51 3A 76 8C 77 28 F2
[DISABLE]
00DC3239:
DB 8F E9 71 4A 90 7C EB 82 E4 5B 57 84 6F EA 91 6E E7 3A 35 3B D7 A9 71 F6 8F 26 8E

本月最夯

[Chrome] 不用任何擴充功能,Chrome 內建開發者工具讓您輕鬆下載任何影片!